Lĩnh vực công việc phụ trách

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; báo chí, xuất bản của Bộ; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

2. Phụ trách các đơn vị:

Cục Trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

Vụ Bình đẳng giới;

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Báo Lao động và Xã hội;

Tạp chí Lao động và Xã hội;

Tạp chí Gia đình và Trẻ em;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội;

Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì;

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An;

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật;

Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

3. Tham gia cá ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng

- Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam;

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ;

- Chủ tich Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

Phụ trách các đơn vị

Bộ trưởng qua các thời kỳ