• Thứ trưởng
  • Lê Quân

  • Thư ký: Nghiêm Xuân Nam
  • Điện thoại: (84-024) 3826 9534

Lĩnh vực công việc phụ trách

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; đào tạo, nghiên cứu khoa học và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

Giúp Bộ trưởng phụ trách công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Phụ trách các đơn vị:

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục);

Vụ Bảo hiểm xã hội;

Viên khoa học Lao động và Xã hội;

Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ;

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;

Trung tâm Thông tin.

3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

  - Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ;

  - Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

 

Phụ trách các đơn vị

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục);

Vụ Bảo hiểm xã hội;

Viên khoa học Lao động và Xã hội;

Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ;

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;

Trung tâm Thông tin.

Bộ trưởng qua các thời kỳ