• Thứ trưởng
  • Doãn Mậu Diệp
  • Điện thoại: (84-024) 3939 3530

  • Thư ký: Nguyễn Xuân Long
  • Điện thoại: (84-024) 38.269534

Lĩnh vực công việc phụ trách

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: việc làm; lao động ngoài nước; công tác pháp chế; quan hệ lao động và tiền lương; đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ; chỉ đạo Văn phòng Bộ giúp việc Lãnh đạo Bộ theo công việc được phân công.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng và phụ trách Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ).

2. Phụ trách các đơn vị:

Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);

Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Cục Quan hệ lao động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);

Vụ Pháp chế;

Trung tâm Lao động ngoài nước;

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội;

Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona);

Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.

3. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

- Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ;

- Chủ tịch Hồi đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, viên chức của Bộ; 

Phụ trách các đơn vị

Bộ trưởng qua các thời kỳ