Chi trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào những ngày nghỉ có hưởng lương

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A hỏi: Công ty Sê San 3A đang thực hiện trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1, Điều 116 của Bộ luật Lao động trong năm 2018 như sau:

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên