Cơ quan ban hành Lĩnh vực
Loại văn bản
Từ ngày Đến ngày
Từ khóa Số ký hiệu
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC 31-08-2015
27/2016/TT-BLĐTBXH 01-09-2016
52/2016/NĐ-CP 13-06-2016
631/QĐ-LĐTBXH 03-05-2017

166/2016/NĐ-CP 24-12-2016
56/2017/NĐ-CP 09-05-2017
102/2016/QH13 05-04-2016
07/2016/TT-BLĐTBXH 15-05-2016
39/2016/NĐ-CP 15-05-2016
08/2006/QĐ-BLĐTBXH
50/2006/QĐ-TTg 07-03-2006
30a/2008/NQ-CP 27-12-2008
61/NĐ/2015/NĐ-CP 09-07-2015
09/2016/TTLT/BLĐTBXH-BTC 15-06-2016
12-TT/LB 03-08-1992