Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 06-07-2016

Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, liên bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư bao gồm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất.
Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết
Thông tư 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề được hỗ trợ theo chi phí thực tế, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
Đào tạo ngoại ngữ được hỗ trợ theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa học;
Bồi dưỡng kiến thức cần thiết được hỗ trợ không quá 530.000 đồng/người/khóa học.
Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo là 40.000 đồng/người/ngày.
Đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên được hỗ trợ chi phí đi lại 200.000 đồng/người/khóa học; hỗ trợ 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên.