Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  25-07-2017

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 03 tháng 5 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-LĐTBXH công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Sửa đổi, bổ sung chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên  06-07-2016

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài  06-07-2016

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, liên bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Tiền lương đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước  06-07-2016

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Quy định mới về ATVSLĐ đối với lao động thuê lại  06-07-2016

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó có an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại.

Hỗ trợ HSSV bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành  06-07-2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm hỗ trợ của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành theo Khoản 3 Điều 70 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

6 nguyên tắc xác định, trả tiền lương đối với người quản lý công ty Nhà nước  01-07-2016

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.