Thông tin thủ tục hành chính:Đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286408
Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Tờ khai)
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Kết quả thực hiện Thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin hoặc thông báo xác nhận ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

          Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo chấp thuận đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01 phụ lục III kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mau so 1 Phu luc III _ ND 140_2018

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)