Thông tin thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286399
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

Tổ chức huấn luyện sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện, trong đó nêu rõ tên và số tài khoản nhận hỗ trợ (theo mẫu).

b) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ (theo mẫu).

c) Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện (theo mẫu).

d) Danh sách người huấn luyện (theo mẫu), kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của người huấn luyện.

đ) Danh sách người tham dự huấn luyện (theo mẫu).

e) Quyết định cấp thẻ an toàn (theo mẫu).

g) Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

h) Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

i) Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến huấn luyện (để đối chiếu, tổ chức huấn luyện trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu II-01-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-02-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-03-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-04-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-05-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-06-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-07-192017TT-BLĐTBXH
Mẫu II-08-192017TT-BLĐTBXH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 10, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)