Thông tin thủ tục hành chính:Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286407
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 43 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá ngoài của đoàn đánh giá ngoài tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghnghiệp của tổ chức kiểm định tiến hành tổ chức thẩm định kết quả của đoàn đánh giá ngoài theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 6 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP xem xét, ra quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài.

Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài nêu rõ công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, trong đó nêu rõ tổng số điểm đánh giá.

- Bước 3:

 

+ Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quyết định công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

 

+ Đối với chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quyết định công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chun kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đánh giá ngoài của đoàn đánh giá ngoài.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã được đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)