Thông tin thủ tục hành chính:Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286402
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài.

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào các quy định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ

* Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định (Mu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã được cấp;

- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với những nội dung có sửa đổi, bổ sung.

* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định bị mất, hỏng: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định (Mu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP).

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mau 02_Nghị định số 492018NĐ-CP

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

a) Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định:

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định;

- Đáp ứng yêu cầu về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với những nội dung có sửa đổi, bổ sung.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định bị mất, hỏng:

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)