Thông tin thủ tục hành chính:Xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286363-TT
Lĩnh vực Quan hệ Lao động và Tiền lương
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Công văn phê duyệt xếp hạng Tổng công ty đặc biệt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không quy định
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

       - Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

      - Bước 2: Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu lấy ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

      - Bước 3: Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thành phần hồ sơ

 Công văn đề nghị, biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân, danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính hai năm trước liền kề.

Số bộ hồ sơ 03 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, có vốn nhà nước từ 2.500 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận từ 200 tỷ đồng trở lên, có từ 10 đơn vị thành viên trở lên.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)