Thông tin thủ tục hành chính:Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286358-TT
Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội
Cách thức thực hiện thông qua hình thức giao dịch điện tử
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

 Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Kết quả thực hiện Thông báo xác nhận ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội mun ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi đến Cng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Thành phần hồ sơ

 Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu số 03/NG-GD

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)