Thông tin thủ tục hành chính:Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286348-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử.
Thời hạn giải quyết Theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động, người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không quy định
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

          a) Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng phải được khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Đối với những sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng mà pháp luật chuyên ngành không quy định, thì việc khai báo thì thực hiện như sau:

- Người phát hiện hoặc nhận được tin báo xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng báo ngay cho người sử dụng lao động của cơ sở để xảy ra sự cố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố. Người sử dụng lao động có trách nhiệm báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra sự cố;

- Đối với sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động, địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ

 Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Luật an toàn, vệ sinh lao động
Tên văn bản Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)