Thông tin thủ tục hành chính:Phê duyệt phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286343-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết Theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Người sử dụng lao động lập phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét phê duyệt phương án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thành phần hồ sơ

 Theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)