Thông tin thủ tục hành chính:Cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nuớc của Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấc tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286062-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện

 

  • Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, Tổ chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tham gia Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung hồ sơ.
+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp giấy chứng nhận cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức phiếu xuất kho.

Thành phần hồ sơ

 

 

+ Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

+ Báo cáo tình hình sử dụng Giấy chứng nhận tham gia đóng góp Quỹ theo mẫu tại phụ lục 02 – Công văn số 29/QHTVLNN – BĐH ngày 28/8/2008 của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 02 – Công văn số 29/QHTVLNN – BĐH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không quy định

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)