Thông tin thủ tục hành chính:Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286022-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân,có thuê mướn, sử dụng lao động.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cơ sở tổ chức huấn luyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ sở tổ chức huấn luyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 - Trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4, Cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở có trụ ở chính.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết của Cơ sở; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

 Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ sở kèm theo Chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không quy định

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)