Thông tin thủ tục hành chính:Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286002-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (đối với a và b) - Nộp trực tiếp (đối với c)
Thời hạn giải quyết - Đối với trường hợp kiểm tra mẫu hàng hóa tại bến đến: Không quy định - Đối với trường hợp kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bến đến: tối đa 12 ngày - Đối với trường hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa tại bến đi: Không quy định
Đối tượng thực hiện

 Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhập khẩu có sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Phụ lục 4, Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH).

Cơ quan trực tiếp thực hiện Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bến đến; Giấyphép thông quan hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

a)    Kiểm tra mẫu hàng hóa tại bến đến.

 

- Bước 1: Trước khi lô hàng về cửa khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra cùng mẫu hàng hoá gửi đến Tổ chức kiểm tra (biên bản được lập theo mẫu tại Phụ lục 5).

- Bước 2: Tổ chức kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và mẫu hàng hoá, thực hiện việc kiểm tra. Kết quả kiểm tra mẫu hàng hoá đạt yêu cầu là căn cứ để đối chiếu với các lô hàng nhập khẩu sau này của chính doanh nghiệp đó.

- Bước 3: Trường hợp kết quả kiểm tra mẫu hàng hoá phù hợp yêu cầu, khi hàng hóa nhập về cửa khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu thông báo cho Tổ chức kiểm tra biết, đồng thời gửi bổ sung các hồ sơ: Bản liệt kê hàng hóa (nếu có); Hóa đơn, vận đơn (bản sao có dấu, chữ ký của chủ doanh nghiệp); Các chứng thư chất lượng của lô hàng cấp từ bến đi (nếu có).

Sau khi nhận được các hồ sơ bổ sung nêu trên, Tổ chức kiểm tra sẽ kiểm tra bao gói, ghi nhãn và các dấu hiệu bên ngoài khác của hàng hóa thực tế nhập về cửa khẩu. Trường hợp phù hợp với mẫu hàng đó được kiểm tra trước, trong vòng 02 ngày làm việc, Tổ chức kiểm tra sẽ cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

- Bước 4: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với mẫu hàng đó được kiểm tra trước về bao bì, ghi nhãn và các dấu hiệu bên ngoài khác, việc kiểm tra lô hàng đó được chuyển sang thực hiện theo trình tự thủ tục kiểm tra lô hàng nhập khẩu nêu tại trường hợp 2 của thủ tục này.

 

b)    Kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bến đến

 

- Bước 1: Doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký kiểm tra và gửi đến Tổ chức kiểm tra.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Tổ chức kiểm tra  phải thực hiện việc cấp thông báo lô hàng đủ thủ tục quy định đối với hàng hoá nhập khẩu (theo mẫu Phụ lục 3) để doanh nghiệp có căn cứ làm thủ tục thông quan trước.

- Bước 3: Tổ chức kiểm tra tiến hành lấy mẫu hàng hóa (trong lô hàng) để kiểm tra sự phù hợp của mẫu hàng hóa với căn cứ kiểm tra tương ứng được quy định tại Điều 3 của Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH. Thời gian kiểm tra chất lượng một lô hàng là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu lấy mẫu kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra.

+ Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu nêu trong căn cứ kiểm tra, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Tổ chức kiểm tra  phải cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, với nội dung xác nhận lô hàng phù hợp quy định về nhập khẩu cho doanh nghiệp (theo mẫu của Phụ lục 2) để làm căn cứ cho việc hoàn thành thủ tục thông quan.

+ Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu nêu trong căn cứ kiểm tra, trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Tổ chức kiểm tra  cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, với nội dung thông báo lô hàng không phù hợp quy định về nhập khẩu cho doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục 2), đồng thời báo cáo Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Kết quả kiểm tra hàng hóa được Tổ chức kiểm tra  lưu giữ để làm căn cứ xem xét quyết định việc thực hiện chế độ kiểm tra chặt hoặc giảm nhẹ kiểm tra cho các lô hàng cùng loại của doanh nghiệp (cùng tên gọi, ký hiệu, cùng đặc tính kỹ thuật chính, cùng do một tổ chức trực tiếp sản xuất) sau này.

 

c) Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu tại bến đi

 

Doanh nghiệp có hàng hoá nhập khẩu đã được kiểm tra tại các Tổ chức kiểm tra hoặc chứng nhận nước ngoài được thừa nhận, xuất trình Hải quan giấy chứng nhận hoặc phiếu kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá do các Tổ chức nêu trên cấp để làm thủ tục thông quan (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách các Tổ chức kiểm tra hoặc Tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận).

Thành phần hồ sơ

 

a)  Kiểm tra mẫu hàng hóa tại bến đến

 

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo mẫu  (Phụ lục 1, Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH);

- Hợp đồng nhập khẩu;

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hoá;

Để đảm bảo các yêu cầu kiểm tra và lưu mẫu, doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi đến Tổ chức kiểm tra với số lượng mẫu hàng hoá (cùng loại trong một lô sản phẩm) như sau:

- 06 mẫu, nếu lô hàng có từ 3000 sản phẩm cùng loại trở xuống.

- 12 mẫu, nếu lô hàng có trên 3000 sản phẩm cùng loại.

 

b)  Kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bến đến

 

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo mẫu (Phụ lục 1, Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH);

- Hợp đồng nhập khẩu, bản liệt kê hàng hóa (nếu có); hóa đơn, vận đơn (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp);

- Các chứng thư chất lượng của lô hàng (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp); bản giới thiệu, thuyết minh (Catalogue) hoặc tài liệu kỹ thuật có liên quan về hàng hóa của người bán hàng.

 

c) Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu tại bến đi

 

- Giấy chứng nhận hoặc phiếu kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá do các Tổ chức;

- Hợp đồng nhập khẩu, bản liệt kê hàng hóa (nếu có); hóa đơn, vận đơn (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp);

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 1 - Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Phụ lục 2 - Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Phụ lục 3 - Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Phụ lục 5 - Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản
Tên văn bản

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 a)    Kiểm tra mẫu hàng hóa tại bến đến.

- Hàng hóa nhập khẩu phải nằm trong danh mục được quy định tại Phụ lục 4, Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH;

- Có hợp đồng nhập khẩu;

- Có tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hoá;

-  Có đủ số lượng mẫu hàng hóa để tiến hành kiểm tra.

 

 

b)    Kiểm tra lô hàng nhập khẩu tại bến đến

 

-  Hàng hóa nhập khẩu phải nằm trong danh mục được quy định tại Phụ lục 4, Quyết định 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH;

-  Hợp đồng nhập khẩu, bản liệt kê hàng hóa (nếu có); hóa đơn, vận đơn (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp);

- Các chứng thư chất lượng của lô hàng (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp); bản giới thiệu, thuyết minh (Catalogue) hoặc tài liệu kỹ thuật có liên quan về hàng hóa của người bán hàng.

 

 

c) Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu tại bến đi

- Hàng hóa nhập khẩu phải nằm trong danh mục được quy định tại Phụ lục 4, Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH;

-  Hợp đồng nhập khẩu, bản liệt kê hàng hóa (nếu có); hóa đơn, vận đơn (bản sao có dấu, chữ ký của  chủ doanh nghiệp);

- Hàng hoá nhập khẩu đã được kiểm tra chất lượng bởi Tổ chức thử nghiệm hoặc Tổ chức chứng  nhận nước ngoài được thừa nhận (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách các Tổ chức kiểm tra hoặc Tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận).

 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)