Thông tin thủ tục hành chính:Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286061-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết không quy định
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Phiếu xuất kho và giáo trình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

        + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với hợp đồng cá nhân) gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân thông qua hình thức phiếu xuất kho.

Thành phần hồ sơ

 Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.)

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 05 - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Người lao động đã tham gia đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)