Thông tin thủ tục hành chính:Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286055-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết không quy định
Đối tượng thực hiện

Đối với doanh nghiệp dịch vụ: định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp dịch vụ tự kê khai và đóng góp Quỹ theo quy định. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp dịch vụ phải đóng góp đầy đủ và lập báo cáo quyết toán của năm trước gửi Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

 Đối với cá nhân: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, tổ chức đưa đi) đóng góp Quỹ khi tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

 Doanh nghiệp,tổ chức sự nghiệp,Sở LĐTBXH có trách nhiệm thu đóng góp Quỹ của người lao động theo quy định và cấp giấy chứng nhận cho người lao động theo hướng dẫn của Ban điều hành quỹ.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện không quy định
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ:

§ Đối với doanh nghiệp dịch vụ: định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp dịch vụ tự kê khai và đóng góp Quỹ theo quy định. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp dịch vụ phải đóng góp đầy đủ và lập báo cáo quyết toán của năm trước gửi Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

+ Đối với cá nhân:

§ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, tổ chức đưa đi) đóng góp Quỹ khi tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

§ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân đóng góp Quỹ khi đăng ký hợp đồng tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

§ Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu đóng góp Quỹ của người lao động theo quy định và cấp Giấy chứng nhận cho người lao động theo hướng dẫn của Ban điều hành Quỹ; định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo, chuyển toàn bộ số thu của tháng trước về tài khoản của Quỹ.

§ Định kỳ (quý, năm), doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập báo cáo thu nộp tiền đóng góp Quỹ của người lao động gửi Quỹ kèm theo danh sách người lao động.

§ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu đề nghị bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thành phần hồ sơ

 + Đối với khoản đóng góp 1% tiền dịch vụ của doanh nghiệp dịch vụ:

§ Định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý sau, doanh nghiệp tự kê khai và đóng góp Quỹ. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp dịch vụ phải đóng góp đầy đủ và lập báo cáo quyết toán của năm trước với Quỹ.

§ Mẫu kê khai và báo cáo theo Phụ lục 1, ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008).

+ Đối với khoản đóng góp của người lao động. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ với mức 100.000đ/người/hợp đồng. (kể cả thời gian gia hạn) và được cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

+ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ khi tham gia khoá học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động đi theo hợp đồng cá nhân đóng góp Quỹ khi đăng ký hợp đồng tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thu khoản đóng góp này và cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ cho người lao động (Giấy chứng nhận theo do Ban điều hành Quỹ ban hành) định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo, chuyển toàn bộ số thu của tháng trước về tài khoản của Quỹ. Định kỳ hàng quý, năm doanh nghiệp, tổ chức đưa đi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập báo cáo thu nộp tiền đóng góp Quỹ của người lao động (Phụ lục 3a), danh sách người lao động (Phụ lục 3b). Danh sách lao động gửi thêm 1 bản theo địa chỉ mail:dolab@vnn.vn

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 03a - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Phụ lục 03b - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Phụ lục 01 - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không quy định

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)