Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động.
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286052-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Không quy định
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

       + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

         + Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ học phí theo Phụ lục 7a ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008;

+ Giấy đề nghị hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết theo Phụ lục 6a ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục số 07b -11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Phụ lục 06a - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Người lao động đã tham gia đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ. Người lao động là con thương binh, liệt sỹ và người có công hưởng chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)