Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính
Tìm theo Mã số Tên Tất cả Tìm kiếm nâng cao
Tìm theo
STT Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1 24/2016/QĐ-TTg 14-06-2016 Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
2 53/2016/NĐ-CP 13-06-2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn gốp chi phối của Nhà nước
3 44/2016/NĐ-CP 21-05-2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
4 37/2016/NĐ-CP 11-05-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
5 59/2015/TT-BLĐTBXH 29-12-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc